Shiina-kun no Torikemo Hyakka

Name: Shiina-kun no Torikemo Hyakka

Alt Name: Dr. Shiina’s Wildlife Encyclopedia

Author: Tootsuki Shiya

Genre: Comedy

Chapter NameUploaded
Shiina’s Choice11 July 2023